راهنمای ثبت اطلاعات همسران شاغل
اطلاعات مربوط به سرپرست خانواده را در قسمت زیر وارد کنید
ورود

شماره ملی :
  ثبت تمامی اعداد کدملی بدون خط تیره
شماره بیمه :   ثبت تمامی اعداد کد بیمه فقط تا قبل از خط تیره
شماره شناسنامه :   ثبت تمامی اعداد شماره شناسنامه بدون خط تیره
سریال شناسنامه :   سریال 6 رقمی شناسنامه